CUS w Trzciance

KIedy

mówimy o istnieniu przemocy w rodzinie?

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przez członków rodziny należy rozumieć wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę przysposobioną i jej małżonka, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

Formy przemocy w rodzinie:

 • Przemoc fizyczna – to m.in. popychanie, kopanie, bicie, policzkowanie, duszenie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy
 • Przemoc psychiczna – to m.in. wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie,wyśmiewanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia
 • Przemoc seksualna – to m.in. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych
 • Przemoc ekonomiczna – to m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożli

Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

 • jednostek pomocy społecznej
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policji
 • oświaty
 • ochrony zdrowia
 • kuratorskiej służby sądowej.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Po wpłynięciu formularza „A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego powoływana jest grupa robocza w celu rozwiązania problemu przemocy w danej rodzinie. W skład grupy roboczej mogą zostać powołani m.in. pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciele ochrony zdrowia, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi. W trakcie trwania procedury osoba doznająca przemocy zapraszana jest na posiedzenie grupy roboczej. Osoba podejrzana o stosowanie przemocy w rodzinie wzywana jest na posiedzenie grupy roboczej przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

 • Niebieska Karta – część A – wypełniania jest w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub bez jej udziału jeśli nawiązanie z nią bezpośredniego kontaktu jest niemożliwe.
 • Niebieska Karta – część B – zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i przekazuje się ją osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. Tej części nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy domowej.
 • Niebieska Karta – część C – wypełniana jest na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej działających przy ośrodku pomocy społecznej w obecności zaproszonej osoby – ofiary przemocy domowej.
 • Niebieska Karta – część D –  wypełniana jest na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej działających przy ośrodku pomocy społecznej w obecności zaproszonej osoby – sprawcy przemocy domowej.

 wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

W Punkcie Pomocy Kryzysowej w Trzciance odbywają się konsultacje indywidualne i rodzinne dla osób korzystających z pomocy społecznej, doświadczających przemocy, sprawców, dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i środków odurzających. Możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy terapeutycznej oraz psychologicznej. 

Więcej informacji można uzyskać w Punkcie Pomocy Kryzysowej pod numerem telefonu 67 216-82-03.

Zespół interdyscyplinarny w CUS

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

JULITA BAJRASZEWSKA-SAWICKA

Przewodnicząca zespołu Interdyscyplinarnego telefon: 67 216-82-03

Skip to content