CUS w Trzciance

Dostarczanie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych

23 lutego 2024 roku Gmina Trzcianka/Centrum Usług Społecznych w Trzciance podpisały umowę o dofinansowanie projektu: „Dostarczanie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych”.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 5 896 323,06 złotych, a kwota dofinansowania wynosi 5 589 623,06 złotych.
 
Celem głównym projektu jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacja tych usług na poziomie Gminy Trzcianka poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych (CUS) w Trzciance. Projektem objętych zostanie minimum 400 mieszkańców gminy Trzcianka.
 
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące usługi:
społeczne (psycholog, coaching, mediacje, opiekuńcze, edukacyjne i prawne, doradztwo zawodowe i edukacyjne);
hospicyjne;
Dom Dziennej Opieki;
Klub Seniora;
psycholog dziecięcy;
fizjoterapia;
mobilne usługi pielęgnacyjne (np. fryzjer, kosmetyczka);
dietetyk;
taksówka;
usługi sezonowe – „złota rączka” (np. drobne prace domowe);
– klub rodzica;
mieszkanie treningowe (trening samodzielności, w ramach zadania zostałby zrealizowany remont i doposażenie mieszkania).
 
Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Trzcianka potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego; w szczególności osoby:
a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
b) z niepełnosprawnością sprzężoną;
c) z chorobami psychicznymi;
d) z niepełnosprawnością intelektualną;
e) z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10);
f) korzystające z programu FE PŻ;
g) zamieszkujące samotnie;
h) w kryzysie bezdomności, dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożone bezdomnością (w zakresie wsparcia mieszkaniowego);
i) migranci;
j) dzieci wychowujące się poza rodziną biologiczną;
k) oraz ich otoczenie.
 
Projekt „Dostarczanie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” dofinansowano w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Jeżeli chcesz skorzystać z usług realizowanych w ramach projektu, skontaktuj się z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:
- osobiście, w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Trzciance przy ul. Władysława Broniewskiego 7, I piętro, pokój 010;
- mailowo, poprzez zgłoszenia na adres m.borowy@cus-trzcianka.pl;
- telefonicznie, poprzez zgłoszenia pod numerem +48 67 216 21 64.

Skip to content