CUS w Trzciance

Ośrodek wsparcia dla seniorów – Klub Senior +

W celu wspierania działań na rzecz osób starszych w strukturach Centrum Usług Społecznych w ramach Programu Senior+ na lata 2015-2020 został otwarty Klub Senior+.

Celem działalności Klubu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. W szczególności zapewnienia wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 

Ośrodek wsparcia dla seniorów – Klub Senior +

Rok 2020 wykazał, że seniorzy dzięki korzystaniu z zajęć w klubie zwiększyli swoje zaangażowanie w życiu społeczności lokalnej, nawiązali wiele nowych przyjaźni. Wspólne spędzanie czasu wolnego przy przysłowiowej „kawce” pozwoliło wielu osobą otworzyć się i odzyskać pewność siebie. Regularne ćwiczenia pod kontrolą rehabilitanta wspomagały układ ruchowy i umysłowy seniorów, na zajęciach plastycznych rozwijali swoje zdolności manualne jak również odkrywali swoje talenty. Seniorzy otrzymywali wsparcie psychologiczne co ułatwiło im przystosowanie się do nowych warunków w czasie pandemii. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane covid 19 zajęcia odbywały się w formie zdalnej.
Niniejszy projekt ma służyć zapobieganiu marginalizacji osób starszych, nabywaniu przez nie nowych kompetencji oraz profilaktyce zdrowotnej.

Daje seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu, podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi  oraz wiedzą, przyczynia się do podniesienia standardu usług świadczonych osobom starszym z terenu miasta i gminy Trzcianka.

Działalność Ośrodków Wsparcia w okresie pandemii:

pomoc psychologiczna dla Seniorów

zajęcia prowadzone zdalnie

Centrum Usług Społecznych w Trzciance informuje, iż w roku 2021 rozpoczyna swoją działalność Dzienny Dom ,, Senior +” w Trzciance dla 20 osób w ramach wieloletniego programu ,, Senior +” na lata 2021-2025

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU ,,SENIOR +” W TRZCIANCE

Centrum Usług Społecznych w Trzciance informuje, iż w roku 2021 rozpoczyna swoją działalność Dzienny Dom ,, Senior +” w Trzciance dla 20 osób w ramach wieloletniego programu ,, Senior +” na lata 2021-2025.

Dom funkcjonować będzie przez cały rok kalendarzowy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Uczestnikami zajęć w dziennym Domu ,, Senior +” mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • są mieszkańcami Gminy Trzcianka,

 • są osobami w wieku 60 i więcej,

 • są osobami nieaktywnymi zawodowo

 • są osobami samodzielnie zabezpieczającymi podstawowe potrzeby życiowe.

Wniosek o skierowanie i zaświadczenie lekarskie dostępne będą w siedzibie Dziennego Domu ,,Senior +” os. Słowackiego 24 Trzcianka.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Dziennym Domu ,, Senior +”.

Pracownik socjalny na podstawie wniosków dokona wstępnej kwalifikacji uczestników. Na jej podstawie sporządzona zostanie lista. W miejscu zamieszkania osób zainteresowanych zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostaną wydane decyzje o skierowaniu do Dziennego Domu ,, Senior+” oraz decyzje ustalające odpłatność za pobyt w Dziennym Domu ,, Senior +”.

Po zakończeniu pierwszej rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa uczestników oraz lista rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobyt w Dziennym Domu ,, Senior +” w Trzciance jest bezpłatny dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej. Aktualnie kwota ta nie przekracza w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701,00 netto, a osoby w rodzinie 528,00 zł netto.

Dla osób przekraczających powyższe kryteria dochodowe odpłatność uzależniona jest od sytuacji dochodowej. Odpłatność ustalana jest przez pracownika socjalnego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i Uchwały Nr XXXV/361/21 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 25 lutego 2021.

 • socjalne: wsparcie pracownika socjalnego,

 • gorący posiłek,

 • edukacyjne,

 • kulturalno-oświatowe,

 • aktywności ruchowej,

 • sportowo-rekreacyjne,

 • aktywizujące społecznie,

 • terapii zajęciowej.

 • Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Julita Bajraszewska-Sawicka oraz Iwona Kleina w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00 pod numerem 67 216 21 64.

Skip to content