CUS w Trzciance

Projekt „Aktywna Trzcianka – działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka”

nr RPWP.07.01.02-30-0241/19

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywna Trzcianka – działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 30.09.2021 r. do 31.01.2023r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Trzcianka / Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

Projekt jest skierowany do 70 osób (38 kobiet, 32 mężczyzn) biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób w ich otoczeniu (w zakresie działań środowiskowych), zamieszkujących / uczących się na terenie Gminy Trzcianka, w tym:
15 osób z niepełnosprawnością o znacznym i umiarkowanym stopniu, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym os z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (kryt. prem. 1), 4 UP (2K, 2M) to os korzystające z POPŻ. Os ze społ. romskiej (o ile os te są zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ.)
4 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,
w tym 4 osoby lub rodziny spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

W ramach projektu planowane założone jest następujące wsparcie:

1) Aktywizacja społeczna:

Wsparcie psychologiczne: 2 godz./UP, łącznie: 2 x 70 UP = 140 godz.
Wsparcie doradcy zawodowego: 2 godz./UP, łącznie: 2 x 70UP =140 godz.
Wsparcie pracownika socjalnego: I spotkanie: 3 godz./UP, kolejne spotkania: po 1 godz./UP x 14 m-cy, łącznie: 17 godz. x 70 UP = 1190 godz.
Trening umiejętności społecznych dla 70 UP (łącznie 112 godz. w proj.): 7 gr x 10UP; szkolenie grupowe trwające 16 godz. Lekcyjnych, po 8h/dziennie na grupę,
Trening wychodzenia z zadłużeń dla 70 UP (łącznie 112 godz. w proj.): 7 gr x 10UP; szkolenie grupowe trwające 16 godz. Lekcyjnych, po 8h/dziennie na grupę,
Poradnictwo obywatelskie: dostępne dla Uczestników Projektu w formie dyżuru przez 14 miesięcy po 4 dyżury/m-c x 3 godz./dyżur (dopasowane do zapotrzebowania Uczestników). Łącznie 168 godz. w projekcie.,
Dyżur prawnika: dostępny dla Uczestników Projektu w formie dyżuru przez 14 miesięcy po 4 dyżury/m-c x 2 godz./dyżur. Łącznie 112 godz. w projekcie.

2) Aktywizacja zdrowotna

Wsparcie psychologa, śr. 3 godz./UP, łącznie 210 godz. dla wszystkich 70 uczestników;
Indywidualne konsultacje z dietetykiem, śr. 3 godz./UP (min. 1 godz./UP), łącznie 210 godz. dla wszystkich 70 uczestników projektu.

3) Wsparcie osób niepełnosprawnych (15 UP)

Zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą / rehabilitantem: 15 UP x śr. 33 godz. = łącznie 495 godz. w projekcie;
Terapia zajęciowa (grupowa): 2 godz. tygodniowo (4 razy w miesiącu) przez 14 miesięcy – łącznie 112 godz. w projekcie dla wszystkich UP;

4) Aktywizacja zawodowa

Szkolenia mające na celu dopasowanie indywidualnych kwalifikacji/kompetencji do potrzeb rynku pracy: dla 30 uczestników projektu. Średnio 60 godz. szkolenia/UP.
Płatny staż zawodowy: dla 20 UP, średnio 4-miesięczny staż w wymiarze 160 godz./m-c dla UP pełnosprawnych oraz ON w stopniu lekkim i w wymiarze 140 godz./m-c dla pozostałych ON.
Wsparcie pośrednika pracy: każdy uczestnik projektu, czyli łącznie 70 osób, zostanie objętych wsparciem pośrednika pracy w wymiarze 6 godz./UP, łącznie 420 godz.

5) Działania o charakterze środowiskowym

Spotkania integracyjne i edukacyjne o charakterze kulturalnym/festyny dla uczestników projektu, ich najbliższego otoczenia społeczne (rodziny), mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji. W projekcie przewidziano organizację 3 spotkań.

Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej przez min. 34% i zatrudnieniowej przez min. 25% (w przypadku ON: 12%) wśród 70 osób biernych zawodowo (38K, 32M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w myśl KC w woj. wielkopolskim w gm. Trzcianka poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 70
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 15
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 56
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 14
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 5

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie projektu, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na poniższej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.

Wartość projektu: 851 891,50 zł

Dofinansowanie projektu z EFS: 724 107,77 zł

Skip to content