CUS w Trzciance

Przyjmujemy wnioski o pomoc żywnościową

pomoc żywnościowa

 

Szanowni Państwo, 

rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją historycznego już Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Centrum Usług Społecznych w Trzciance informuje, iż przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Centrum Usług Społecznych w Trzciance:

  • osobiście – w godzinach pracy placówki;
  • telefonicznie – pod numerem telefonu (67) 216-21-64;
  • lub mailowo – biuro@cus-trzcianka.pl.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024r.

Zakwalifikowane osoby zostaną indywidualnie poinformowane o terminie wydawania żywności.

Go Back

Nabór dotyczący realizacji usług sąsiedzkich

usługi sąsiedzkie

ZARZĄDZENIE NR ZOU.261.13.2024

DYREKTORA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W TRZCIANCE

z 17 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – usługi sąsiedzkie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – realizacji usług sąsiedzkich, w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”, zwanego dalej Programem.
  2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań powyższego Programu i wpisuje się w działalność Centrum Usług Społecznych w Trzciance.
  3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Organizatorowi Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

§ 4.

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Nazwa zadania konkursowego: Usługi sąsiedzkie

Cel zadania: celem zadania jest wykonanie usług sąsiedzkich, obejmujących 7 środowisk, wyznaczonych przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

Opis zadania: Wsparcie świadczone w formie usług sąsiedzkich powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Świadczenie tego typu usług może być realizowane m.in. w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych, nocnych, w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w święta, jak również poza godzinami pracy opiekunek ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, jeśli osoba korzysta z tego rodzaju usług.

Szczegółowy zakres, czas trwania, zasady oraz wymiar świadczonych usług, zostanie ustalony przez organizatora przedmiotowych usług oraz zaakceptowany przez osoby wspierane, jak również przez pracowników Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

Udzielanie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia osoby wymagającej wsparcia, musi mieć na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

Usługa sąsiedzka może obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Warunkiem realizacji zadania jest realizacja szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób, które wykonywały będą niniejsze zadanie.

Rezultaty zadania: Zrealizowanie kompletu usług sąsiedzkich dla 7 środowisk z gminy Trzcianka.

Termin realizacji zadania: 11.07.2024 – 31.12.2024 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Trzcianka

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Wysokość środków przeznaczone na realizację zadania: 69 388,21 zł

Go Back

Skip to content