CUS w Trzciance

Opieka wytchnieniowa

Centrum Usług Społecznych w Trzciance informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

Planowana jest realizacja wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Centrum Usług Społecznych w Trzciance planuje objąć wsparciem: 

▪ 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
▪ 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 240 godzin na osobę.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Osoba, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

Przed zgłoszeniem do Programu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Osoby zainteresowane wsparciem składają:

▪  Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu;

▪  Kartę zgłoszeniową osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Programu;

▪  Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka, której wzór stanowi załącznik numer 3 do Programu;

▪  Formularz informacyjny, którego wzór stanowi załącznik numer 4 do Programu;

w Centrum Usług Społecznych w Trzciance do dnia 2 czerwca 2023 r. O wyniku rekrutacji nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Go Back

Skip to content